• Program wyborczy 01

  PROGRAM WYBORCZY

  Komitetu Wyborczego Wyborców
  Łączą nas Suwałki – Czesław Renkiewicz

 • Program wyborczy 02

  PROGRAM WYBORCZY

  Komitetu Wyborczego Wyborców
  Łączą nas Suwałki – Czesław Renkiewicz

 • Program wyborczy 03

  PROGRAM WYBORCZY

  Komitetu Wyborczego Wyborców
  Łączą nas Suwałki – Czesław Renkiewicz

 • Program wyborczy 04

  PROGRAM WYBORCZY

  Komitetu Wyborczego Wyborców
  Łączą nas Suwałki – Czesław Renkiewicz

PROGRAM WYBORCZY
Komitetu Wyborczego Wyborców
Łączą nas Suwałki – Czesław Renkiewicz

Kontrakt dla mieszkańców Suwałk na lata 2018 - 2023

Dzisiejsze Suwałki to 70-cio tysięczne miasto na prawach powiatu, które zarówno pod względem liczby ludności, jak też swego potencjału jest największym miastem północno-wschodniej Polski. Jest więc naturalnym liderem tej części Polski. Pełnieniu funkcji ponadlokalnych sprzyjają zarówno dynamiczny rozwój gospodarczy, jak i duży potencjał społeczny i instytucjonalny. W Suwałkach działa wiele jednostek i podmiotów realizujących cele ponadlokalne i regionalne, jak np. szpital wojewódzki, szpital psychiatryczny, ośrodek rehabilitacji, hospicjum, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, prokuratura, sądy, agencje rządowe, delegatura Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i wiele innych.

Pomimo niekorzystnych prognoz demograficznych, liczba ludności naszego miasta od 10 lat nie zmniejsza się i wynosi ok. 69.5 tyś. osób. Wymaga to podkreślenia, ponieważ liczba ludności Polski i województwa podlaskiego systematycznie maleje. Struktura wiekowa Suwalczan ciągle się zmienia, grupa osób w wieku senioralnym jest coraz liczniejsza ale nadal jest ona mniejsza od grupy osób w wieku przedprodukcyjnym (dzieci i młodzież). W tym względzie mamy na dzisiaj w Suwałkach sytuację korzystniejszą niż w wielu polskich miastach. Trzeba jednak pamiętać, iż proces starzenia się społeczeństwa będzie postępował i w tym obszarze przybywać będzie zadań zarówno samorządom, jak też i Państwu.

Dlatego też bardzo ważne będą działania na rzecz ochrony zdrowia oraz usługi kierowane do osób starszych. Dobrze, że każdego roku modernizowane są poszczególne oddziały suwalskiego szpitala i przybywa wysoko specjalistycznego sprzętu medycznego, niezbędnego do szybkiej i właściwej diagnostyki. Co roku też suwalski samorząd wspiera działalność placówek ochrony zdrowia, przeznaczając dodatkowe środki na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. Łącznie w mijającej kadencji przeznaczyliśmy na ten cel ponad 1,5 mln zł. Ważnym zadaniem suwalskiego samorządu na najbliższe lata będzie poszerzenie istniejącej oferty dla mieszkańców w zakresie badań profilaktycznych i działań prozdrowotnych poprzez opracowanie i wdrożenie kolejnych programów. Także tych, które umożliwią szybszy dostęp do specjalistycznego leczenia.

Nie ulega wątpliwości, że sfera służby zdrowia i szeroko pojętych usług dla osób starszych, tzw. „silver economy”, będzie stawała się coraz istotniejszą częścią lokalnej gospodarki. DPS „Kalina”, który już obecnie świadczy usługi na europejskim poziomie. Ciągłego wsparcia wymagają też aktywne w mieście kluby seniora, stowarzyszenia senioralne, placówki dziennego pobytu oraz placówki i organizacje zajmujące się osobami niepełnosprawnymi. Działalność opiekuńcza adresowana do osób starszych i niepełnosprawnych wymagać będzie jeszcze większej troski ze strony suwalskiego samorządu. Dlatego też chcemy w nadchodzącej kadencji położyć większy nacisk na tą sferę.

Koncentracja na środowisku seniorów nie oznacza pomijania działań na rzecz ludzi młodych, by uatrakcyjniać ich pobyt w Suwałkach i służyć wybieraniu tego miasta jako centrum życiowego. Szczególne znaczenie ma tu kwestia edukacji, kultury i ułatwiania startu w dorosłe życie.

Suwalczanie zasługują, by ich dzieci miały dostęp do dobrej jakości i bezpłatnej edukacji. Dlatego też wprowadziliśmy bezpłatne przedszkola i ulgi w opłatach za żłobki oraz przeznaczamy znaczące środki na dokształcanie nauczycieli i modernizację miejskich obiektów oświatowych. Wydatki na szeroko pojętą oświatę stanowią ponad 1/3 miejskiego budżetu. Będziemy nadal wspierali rozwój szkolnictwa wszystkich szczebli, w tym także Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach, tak by młodzi Suwalczanie mogli otrzymywać wykształcenie na wysokim poziomie i bez kompleksów mogli konkurować ze swoimi rówieśnikami z innych miast i krajów.

Suwałki to również kulturalne serce regionu. Wybudowaliśmy najnowocześniejszy w Polsce północno-wschodniej ośrodek kultury, który umożliwia rozwijanie artystycznych pasji utalentowanej suwalskiej młodzieży oraz daje Suwalczanom możliwość udziału w wydarzeniach kulturalnych na najwyższym poziomie artystycznym. Corocznie zwiększamy środki przeznaczane na kulturę i wydarzenia kulturalne, by mieszkańcy naszego miasta mieli możliwość atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. Uważamy, że rozwinięta sfera kultury jest jednym z najważniejszych wyznaczników aspiracji Suwalczan do uczynienia z Suwałk dominującego w regionie ośrodka miejskiego.

Suwałki są także wiodącym miastem w regionie w obszarze sportu. Zrealizowane w ostatnich latach inwestycje jak np. aquapark, stadion piłkarski, stadion lekkoatletyczny czy nowoczesne kompleksy sportowe przy szkołach oraz znaczące środki finansowe przeznaczane na wspieranie klubów i stowarzyszeń sportowych, sprawiły, że Suwałki zostały wyróżnione w rankingu „Aktywizacja sportowa dzieci młodzieży” organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna, a prezydent Suwałk otrzymał prestiżowy tytuł „Budowniczy polskiego sportu”. Dlatego też, kontynuując dotychczasowe działania, będziemy wspierali rozwój poszczególnych dyscyplin sportowych, w szczególności tych, w których suwalskie zespoły odnoszą największe sukcesy, oraz przeznaczali coraz większe środki na rozwój sportu masowego i rodzinnego.

Suwałki są znaczącym ośrodkiem handlu, który przyciąga klientów nie tylko z okolicznych miast i gmin, ale i z Litwy i Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Funkcjonujące w Suwałkach sklepy i targowiska są miejscem pracy i źródłem utrzymania wielu Suwalczan, a także znaczącym źródłem dochodów budżetu miasta.Prezydent Suwałk musi sprzyjać rozwojowi nowoczesnych form handlu oraz dbać o lokalnych kupców. Dlatego też w mijającej kadencji realizowane były działania mające na celu poprawę warunków handlu na targowiskach (np. modernizacja hali mięsnej i targowej, budowa alejek na targowisku przy Sejneńskiej), jak również poprawiające dostępność do funkcjonujących i nowych obiektów handlowych.

Musimy wykorzystać walory przyrodnicze i turystyczne regionu do rozwoju Suwałk. Powstała w ostatnich latach w naszym mieście baza hotelowo-noclegowa, centrum konferencyjne w Parku Naukowo-Technologicznym i wielofunkcyjne sale w innych obiektach stwarzają szansę do rozwojuturystyki kongresowo-szkoleniowej. Właściwe wykorzystanie tej bazy jest wspólnym zadaniem na najbliższe lata dla samorządu i suwalskich przedsiębiorców. Dlatego też będziemy inicjowali organizowanie w Suwałkach kongresów, targów, konferencji, szkoleń, sympozjów, spotkań korporacyjnych itp. Korzyści z tego płynące, to zarówno podniesienie atrakcyjności Miasta i jego promocja, ale także wpływy na rzecz lokalnych podmiotów z tytułu obsługi odwiedzających nas osób.

Założeniem jest, byśmy w stopniu możliwie najwyższym bylimiastem wyróżniającym się pod względem atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej. Każdy inwestor musi mieć kompleksową i przyjazną obsługę ze strony miejskich instytucji, a znaczące inwestycje muszą być osobiście monitorowane przez prezydenta.Tak też było w przypadku dużych inwestycji przemysłowych powstałych w strefie ekonomicznej oraz budowanych przez deweloperów osiedli mieszkaniowych. Uzbrojone tereny inwestycyjne, przygotowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, ulgi i zwolnienia podatkowe oraz właściwie prowadzone kształcenie zawodowe, to atuty naszego miasta, które musimy nadal wzmacniać i rozwijać.

19 mUwzględniając wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania dalszego rozwoju miasta proponujemy Suwalczanom zawarcie kontraktu, na najbliższe 5 lat, w którym określamy konkretne cele które chcemy osiągnąć, działania i inwestycje, które zamierzamy zrealizować w tym okresie, jak i wskazujemy efekty proponowanych działań. Nie składamy obietnic bez pokrycia, tylko wskazujemy działania, które chcemy i wiemy jak zrealizować, pod którymi się podpisujemy i w ten sposób dajemy Suwalczanom gwarancję ich realizacji.

 1. Suwałki – szczęśliwa rodzina

  W nadchodzącej kadencji w jeszcze większym stopniu niż dotychczas musimy skupić się na tworzeniu jak najbardziej przyjaznych warunków do życia w naszym mieście. Zachodzące procesy demograficzne, w tym starzenie się społeczeństwa i łatwość migracji (w tym za granicę), sprawiają, że musimy skoncentrować nasze wysiłki na tym, by w Suwałkach przybywało mieszkańców, a nie ich ubywało. Musimy tworzyć warunki sprzyjające zakładaniu rodzin i posiadaniu dzieci. Czynnikami mającymi decydujący wpływ na decyzje podejmowane przez młodych ludzi w tym zakresie są przede wszystkim: bezpieczeństwo finansowe zapewniane przez stabilną pracę, posiadanie mieszkania, możliwość zapewnienia opieki nad dziećmi i jej koszt, oraz oferta edukacyjna i rekreacyjna. Chcemy, aby Suwałki były miejscem, w którym żyje się komfortowo i bezpiecznie. Miejscem, w którym bez problemu można znaleźć pracę, a samorząd wspiera rodziny poprzez dostępne żłobki i bezpłatne przedszkola oraz oferuje atrakcyjne mieszkania na wynajem z możliwością ich wykupu.

  Dzięki zbudowanym w poprzednich dwóch kadencjach solidnym podstawom gospodarczym, w postaci silnych suwalskich firm, ale i takich, które udało nam się do Suwałk przyciągnąć i z Suwałkami związać, Suwalczanie nie tylko nie muszą martwić się o miejsce pracy, ale również możliwe było uruchomienie wielu programów społecznych. Największy z tych programów, czyli Suwalska Karta Mieszkańca, oferuje nie tylko szereg zniżek w dostępie do oferty kulturalnej i rekreacyjnej, ale również wprowadza innowacyjne w skali kraju rozwiązanie w postaci bezpłatnych przedszkoli i darmowej komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży. Program ten jest rozwinięciem funkcjonującego w naszym mieście od 2014r. programu Suwalska Rodzina Plus, z którego skorzystało ponad 5,5 tysiąca Suwalczan, którzy dzięki temu programowi zaoszczędzili ponad milion złotych.

  Dlatego też zobowiązujemy się że:

  1. Zwiększymy dostęp do opieki żłobkowej oraz stworzymy minimum 200 dodatkowych miejsc w żłobkach prowadzonych przez suwalski samorząd.
  2. Zwiększymy liczbę miejsc w bezpłatnych przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych.
  3. Wprowadzimy systemudopłat w wysokości 300 zł dla pracujących rodziców, których dzieci nie zostaną przyjęte do miejskich żłobków.
  4. Będziemy rozwijali program Suwalskiej Karty Mieszkańca o kolejne ulgi dla mieszkańców Suwałk w zakresie korzystania z infrastruktury miejskiej.
  5. Będziemy kontynuowali dotychczasowe i uruchomimy nowe programy badań profilaktycznych, dzięki którym mieszkańcy Suwałk będą mogli bezpłatnie sprawdzić stan swojego zdrowia oraz uzyskać szybszy dostęp do lekarza specjalisty.
  6. Wybudujemykolejnych minimum 150 mieszkań w formule „od najemcy do właściciela”, tak, by szczególnie młodzi Suwalczanie, którzy dopiero rozpoczynają swoją drogę zawodową, mieli szansę na mieszkanie w dobrych warunkach.
  7. Wzbogacimy ofertę spędzenia wolnego czasu adresowaną do młodych Suwalczan, np. poprzez zwiększanie liczby zajęć pozalekcyjnych organizowanych poza szkołami, tworzenie świetlic środowiskowych, rozbudowę bazy sportowo-rekreacyjnej.
  8. Będziemy w dalszym ciągu wspierali rozwój Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
  9. w Suwałkach, która powstała z inicjatywy władz Suwałk i rozwija się przy wydatnym wsparciu miasta. Silna uczelnia państwowa oferująca kierunki kształcenia dostosowane do potrzeb lokalnej gospodarki, to jeden z filarów rozwoju miasta.
  10. Będziemy dążyli, aby szkoła była miejscem bezpiecznym, wolnym od przemocy, narkotyków i alkoholu, m.in. poprzez wdrażanie programów profilaktycznych oraz wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych
  11. Będziemy kontynuowali wspieranie najzdolniejszych suwalskich uczniów w dziedzinie nauki i sportu oraz utalentowanych artystycznie poprzez system nagród i stypendiów.
  12. Będziemy wspierali realizację programów pobudzających najmłodszych do aktywności fizycznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, takich jak: program umiem pływać, aktywny suwalczanin, mały mistrz, itp.
 2. Wdzięczność wobec seniorów oraz pomoc niepełnosprawnym

  Patrząc w przyszłość nie możemy zapominać i pomijać przeszłości i zasług jakie na rzecz naszego miasta mają suwalscy seniorzy. To oni w trakcie swej aktywności zawodowej budowali nasze miasto, dbali o sprawy kultury, oświaty, sportu, rozwijali zakłady pracy, tworzyli podstawy do dalszego rozwoju. To między innymi dzięki ich aktywności możemy dziś mieszkać w nowoczesnym, europejskim mieście. Dziś oni odpoczywają po okresie aktywności zawodowej i często borykają się z różnego rodzaju chorobami i niepełnosprawnościami. Oczekują nie tylko wsparcia w codziennym życiu, ale chcą być nadal potrzebni i aktywni.

  Szczególnego wsparcia wymagają także osoby niepełnosprawne o różnych schorzeniach i w różnym wieku. Oni też oczekują pomocyze strony suwalskiego samorządu i prowadzenia różnych działań ułatwiających wykonywanie czynności życiowych w akceptującym społeczeństwie, a tam, gdzie jest to możliwe, wspierających pełną aktywność i pracę.

  Suwalczanie, tworzący coraz większą grupę seniorów oraz osób niepełnosprawnych mają prawo do godnego życia, rehabilitacji, pracy i odpoczynku w naszym mieście. Staramy się słuchać ich opinii, życzeń i rad chociażby w sprawie likwidacji barier architektonicznych w mieście, potrzebnej im infrastruktury, jak chociażby plenerowe siłownie lub ławeczki, czy ułatwiania im aktywnego udziału w życiu miasta i organizowanych specjalnie dla nich wydarzeniach kulturalnych i rekreacyjnych. Dziękujemy im za aktywność, ale także uwrażliwianie na potrzeby innych i szukanie metod wspierania potrzebujących.

  Dlatego też zobowiązujemy się że:

  1. Rozbudujemy Dom Pomocy Społecznej „Kalina” o dodatkowe min. 50 miejsc, by większa liczba Suwalczan mogła korzystać z profesjonalnej opieki na starość.
  2. Zadbamy o aktywizację społeczną osób starszych – będziemy rozwijali działalność klubów seniora oraz ośrodka dziennego pobytu, w których osoby starsze będą mogły spędzać wolny czas i uczestniczyć w życiu społecznym, a także będziemy aktywnie tworzyli ofertę wypoczynku dla seniorów.
  3. Będziemy w dalszym ciągu wspierali działalność organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rozwój domów samopomocy.
  4. Uruchomimy programy prozdrowotne dla seniorów, dzięki którym będą mogli szybciej skorzystać z pomocy lekarzy specjalistów.
  5. Stworzymy centrum wolontariatu senioralnego, które będzie skupiać wolontariuszy w różnym wieku, chcących pomagać seniorom i osobom niepełnosprawnym w załatwianiu codziennych spraw, jak zakupy, pomoc w pracach domowych, wspólne spędzanie czasu, załatwianie spraw urzędowych itp.
  6. Będziemy wspierali rozwój usług medycznych dla seniorów, w tym oddziału geriatrycznego w suwalskim szpitalu, by seniorzy mieli łatwiejszy dostęp do specjalistycznej opieki medycznej.
  7. Zmodernizujemy transport miejski i transport specjalistyczny pod potrzeby osób niepełnosprawnych, w tym także dowóz dzieci i młodzieży do przedszkoli i szkół specjalnych.
  8. Będziemy wspierali organizacyjnie oraz finansowo działalność przedszkoli oraz szkół publicznych i niepublicznych kształcących dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  9. Będziemy kontynuowali dostosowywanie miasta do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Będziemy likwidowali istniejące bariery architektoniczne i społeczne.
  10. Będziemy organizowali przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym i sportowo- rekreacyjnym z udziałem osób niepełnosprawnych oraz otwartych dla wszystkich, a także ukierunkowanych na to środowisko.
 3. Suwałki – miejsce przyjazne do życia

  Miasto przyjazne to takie, w którym jego mieszkańcy czują się dobrze i mogą realizować swoje pasje. Miasto z rozwiniętą infrastrukturą społeczną i techniczną, która umożliwia sprawne i bezpieczne poruszanie się po mieście i zaspakajanie wszystkich potrzeb życiowych. Miasto, które zaspokaja potrzeby kulturalne mieszkańców poprzez zróżnicowaną ofertę koncertów, spektakli i wydarzeń, ale także daje im możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwoju talentów dzięki nowoczesnym instytucjom kultury. Miasto, w którym od najmłodszych lat mieszkańcy mogą dorastać w przyjaznej i twórczej atmosferze, otoczeni troską rodziców i wychowawców od żłobka, przez przedszkole i szkoły różnych szczebli, aż po studia w rodzimym mieście. Wreszcie miasto, które umożliwia aktywny i bezpieczny wypoczynek w otoczeniu natury. Miasto młodych, ale i tych trochę starszych, rodzin z dziećmi, seniorów, osób w pełni sprawnych, jaki i tych z niepełnosprawnościami. Takich Suwałk chcemy i takie Suwałki tworzymy.

  Konsekwentna polityka rozwoju realizowana od wielu lat sprawiła, że Suwałki z każdym rokiem stają się miastem coraz bardziej przyjaznym do życia. Dzięki otwartości władz miejskich wobec inwestorów powstają nowe miejsca pracy w firmach rozwijających swoją działalność m.in. w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Liczne inwestycje w infrastrukturę społeczną sprawiły, że obecnie Suwalczanie mogą korzystać z bogatej oferty kulturalnej, rozrywkowej i rekreacyjnej.

  Intensywne działania Prezydenta Miasta Suwałki, wsparte przez Społeczny Komitet Wspierania Budowy Obwodnicy Suwałk sprawiły, że po ponad 30 latach starań, Suwałki wreszcie będą miały obwodnicę. Inwestycja ta w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo i komfort życia Suwalczan. Jej budowa zakończy się najpóźniej wiosną 2019 roku, ale jest duża szansa, że pod koniec 2018r. „tiry” znikną z ulicy Pułaskiego i Utrata. Zadaniem prezydenta i nowej rady miejskiej będzie dopilnowanie, by kolejne odcinki Via Balticy, czyli drogi ekspresowej od Budziska do Warszawy, były realizowane. Celem tych działań będzie poprawa skomunikowania Suwałk z resztą kraju.

   

  Dlatego też zobowiązujemy się że:

  1. Zadbamy o czyste powietrze w mieście poprzez likwidację „niskiej emisji”. Będziemy rozwijali wprowadzony przez nas program dopłat do kosztów wymiany starych pieców na bardziej ekologiczne źródła ciepła oraz rozbudowywali miejską sieć ciepłowniczą i wspierali rozbudowę sieci gazowej, tak by z terenu miasta w ciągu 5 najbliższych lat zniknęło minimum 500 dymiących kominów.
  2. Odwrócimy miasto do rzeki! Zrealizujemy nowe tereny rekreacyjne nad rzeką Czarna Hańcza, tak by rowerem lub pieszo można było poruszać się wzdłuż rzeki od Krzywólki aż po skrzyżowanie ulicy Sejneńskiej z torami kolejowymi. Powiększymy tereny rekreacyjne położone nad zalewem Arkadia o tereny położone wzdłuż Czarnej Hańczy na odcinku od ul. Kościuszki do ul. A. Mickiewicza.
  3. Będziemy kontynuowali rozwój i unowocześnianie przyjaznej infrastruktury rowerowej m.in. poprzez rozbudowę sieci ścieżek rowerowych oraz uruchomienie systemu roweru miejskiego. Wybudujemy kolejne min. 10 km ścieżek rowerowych.
  4. Będziemy kontynuowali budowę i przebudowę suwalskich ulic, tak by mieszkańcy Suwałk mogli wygodnie i bezpiecznie poruszać się po mieście zarówno samochodem, jak i rowerem czy też pieszo.
  5. Rozwiniemy system komunikacji miejskiej w bardziej nowoczesny. Dzięki zakupowi minimum 15 nowych autobusów elektrycznych oraz uruchomieniu dodatkowych kursów komunikacji miejskiej, Suwalczanie będą mogli podróżować nie tylko wygodnie i szybko, ale również ekologicznie i cicho.
  6. Zwiększymy powierzchnię terenów zielonych w mieście, zwłaszcza na Osiedlu Północ, gdzie dostrzegamy potrzebę utworzenia parku. W celu podniesienia estetyki przestrzeni miejskiej będziemy realizowali kolejne nasadzenia drzew i krzewów oraz klombów kwiatowych. Na terenach zielonych nasadzimy 10 000 nowych drzew i krzewów.
  7. Zagospodarujemy na cele rekreacyjne zbiornik wodny w Sobolewie, tworząc też bezpieczne miejsce do kąpieli.
  8. Zadbamy o to, by ulice, parki, miejsca spacerów i wypoczynku były zawsze bezpieczne – w dzień i w nocy. Będziemy rozwijali sieć monitoringu miasta oraz wspierali działalność Policji i Straży Miejskiej.
  9. Będziemy kontynuowali działania we współpracy z rodzicami i Policją na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i w okolicach szkół, w tym również w zakresie przeciwdziałania handlowi narkotykami i innymi środkami odurzającymi, jak np. dopalacze.
  10. Będziemy budowali kolejne ogólnodostępne kompleksy rekreacyjne i mini parki osiedlowe, by stworzyć Suwalczanom szansę odpoczynku w zieleni w pobliżu ich miejsca zamieszkania.
  11. Będziemy realizowali kolejne programy edukacyjne i profilaktyczne zapobiegające przestępczości wśród młodych mieszkańców Suwałk we współpracy ze szkołami, Policją, Strażą Miejską, spółdzielniami mieszkaniowymi, organizacjami pozarządowymi i rodzicami. Rozszerzymy działania prowadzone przez streetworker’ów (wychowawców podwórkowych).
  12. Będziemy wspierali suwalskie placówki zdrowia, w tym szpital wojewódzki i dbali o bazę materialną suwalskich zakładów opieki zdrowotnej, by Suwalczanie mogli leczyć się w dobrych warunkach w Suwałkach i nie musieli szukać pomocy medycznej poza Suwałkami.
  13. Będziemy kontynuowali działania na rzecz czystości suwalskich ulic i osiedli mieszkaniowych - między innymi poprzez organizowanie dorocznych akcji sprzątania miasta, prowadzenie akcji edukacyjnej zachęcającej do sprzątania po swoich psach.
  14. Będziemy kontynuowali programy zachęcające mieszkańców Suwałk do usuwania wyrobów zawierających azbest i remontowania budynków zabytkowych.
  15. Będziemy nadal wspierali działalność działkowców, w tym poprzez system dotacji do inwestycji realizowanych na terenach ogrodów działkowych. Deklarujemy, że utrzymamy w strukturze miasta tereny zajmowane przez rodzinne ogrody działkowe i będziemy dbali o rozwój infrastruktury je otaczającej (m.in. nowe parkingi przy ogrodach).
  16. Nadal będziemy dbali o najsłabszych i najbiedniejszych Suwalczan. Uważamy, że najlepszym sposobem wyjścia z ubóstwa jest tworzenie nowych miejsc pracy. Dlatego będziemy wspierać rozwój przedsiębiorczości oraz pozyskiwać nowych inwestorów.
  17. Zadbamy o dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach środowiskowych oraz będziemy wspierali organizacje działające na rzecz najuboższych mieszkańców Suwałk.
  18. Będziemy nadal realizowali programy edukacyjne i terapeutyczne ułatwiające życiowy start młodym ludziom z rodzin potrzebujących oraz ułatwiające włączenie społeczne.
  19. Będziemy dążyli do zapewnienia stabilnych i godziwych warunków pracy dla suwalskich nauczycieli, administracji oświatowej oraz pracowników obsługi.
  20. Będziemy dbali, aby w oparciu m.in.o bazę Suwalskiego Ośrodka Kultury, mieszkańcy Suwałk i regionu mieli możliwość uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych na najwyższym poziomie, oferujących możliwość kontaktu z artystami znanymi nie tylko w Polsce, ale i Europie czy świecie.
  21. Będziemy wzmacniali Suwałki Blues Festival jako suwalską markę kulturalną rozpoznawalną w kraju i Europie.
  22. Zwiększymy liczbę imprez masowych organizowanych na Oś. Północ.
  23. Poprzez działalność Muzeum Okręgowego w Suwałkach chcemy rozwijać zainteresowania wśród mieszkańców miasta, a szczególnie młodych ludzi, naszą bogatą historią, w tym także dorobkiem sławnych Suwalczan.
  24. Będziemy wspierali, tak jak dotąd, suwalskich twórców poprzez system nagród i stypendiów oraz ukierunkowane działania wydawnicze, koncertowe, wystawiennicze i promocyjne prowadzone przez suwalskie placówki kulturalne.
  25. Będziemy wspierali amatorską twórczości artystyczną, m.in. poprzez system nagród dotacji i stypendiów.
  26. Będziemy dbali o rozwój sportu masowego oraz upowszechnienie rodzinnych imprez sportowo-rekreacyjnych wykorzystując istniejące i planowane tereny rekreacyjne oraz lasy i jeziora otaczające Suwałki.
  27. Zadbamy o to, by przyszkolna infrastruktura sportowa była dostępna dla dzieci i młodzieży w godzinach popołudniowych oraz w weekendy.
  28. Będziemy wspierali, w granicach możliwości finansowych miasta, sport wyczynowy, w tym przede wszystkim odnoszące sukcesy sportowe i promujące miasto w Polsce kluby: Wigry Suwałki, Ślepsk Suwałki i SKB Litpol-Malow Suwałki, a także inne kluby, które odniosą niekwestionowane sukcesy.
  29. Chcemy stworzyć dla mieszkańców miasta bogatą ofertę imprez sportowo-kulturalnych organizowanych w nowo budowanej sali sportowo-widowiskowej.
 4. Suwałki - miasto obywatelskie

  Nawet najlepsza infrastruktura społeczna i techniczna nie sprawi, że miasto będzie tętnić życiem, a mieszkańcy będą aktywnie uczestniczyć we współdecydowaniu o lokalnych sprawach bez poczucia, że każdy mieszkaniec ma wpływ na przebieg spraw w naszym mieście. Suwalczanie powinni czuć sięodpowiedzialni za swoje miasto i współdecydować o kierunkach jego rozwoju. Powinniwierzyć, że głos każdego z nich się liczy i będzie wysłuchany przez władze miasta. Partycypacja społeczna musi być trwałym elementem zarządzania naszym miastem.

  Dlatego uważamy, że należy rozwijać skutecznie realizowaną od lat koncepcję Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego tak, aby mieszkańcy Suwałk mogli decydować w coraz większym stopniu, co chcą zmieniać w swoim otoczeniu.

  Bardzo istotną rolę do spełnienia w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego mają organizacje pozarządowe, którym w coraz większym stopniu, poprzez system konkursów, suwalski samorząd będzie zlecał realizację swoich zadań, m.in. z zakresu oświaty, wychowania, pomocy społecznej, turystyki, sportu i kultury.

  Chcemy, by w jak największym stopniu, rzeczywistość naszego miasta kreowali ludzie młodzi, którzy już wkrótce będą decydowali o jego przyszłości. Dlatego, tak jak dotychczas, będziemy otwarci na wszelkie inicjatywy ludzi młodych, które wprowadzają koloryt i życie w przestrzeń miejską. Będziemy wspierać młodych w realizacji ich ambicji i pasji poprzez tworzenie przyjaznej atmosfery oraz udostępnianie im infrastruktury oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej, ale również będziemy pomagali w ich starcie w dorosłe życie m.in. poprzez zapewnianie mieszkań.

  Dlatego też zobowiązujemy się że:

  1. Będziemy zwiększali zakres współpracy i liczbę zadań powierzanych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz zwiększali środki przeznaczone na tą współpracę.
  2. Będziemy rozwijali ideę Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego oraz lokalne inicjatywy inwestycyjne zachęcające mieszkańców Suwałk do współdecydowania o sposobie wydatkowania środków z budżetu miasta oraz udziału w realizacji inwestycji miejskich.
  3. Będziemy zwiększali wsparcie finansowe i organizacyjne istniejących oraz nowo powstającychklubów sportowych, stowarzyszeń sportowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność sportową w Suwałkach.
  4. Zamierzamy nadal prowadzić konsultacje społeczne przy podejmowaniu ważnych decyzji dla przyszłości Suwalczan i Suwałk, wykorzystując przy tym m.in. opinie Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz bezpośrednie spotkania z mieszkańcami.
  5. Będziemy nadal wspierali działalność organizacji pozarządowych i kombatanckich m.in. poprzez finansowanie działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, Pełnomocnika Prezydenta Miasta Suwałk ds. Organizacji Pozarządowych, pomoc lokalową i sprzętową.
  6. Będziemy wsłuchiwali się w głosy różnych środowisk działających w mieście, tak by jak najlepiej dostosować kierunki podejmowanych działań do oczekiwań mieszkańców miasta. Będziemy wspierali działalność Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Rady Sportu, Rady Kultury, Rady Gospodarczej, Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz organizacji pozarządowych działających w Suwałkach.
  7. Będziemy wspierali projekty miękkie o charakterze „ludzie dla ludzi”, bo bez pobudzenia i zaangażowania ludzkiej energii i pomysłowości trudno myśleć o trwałym rozwoju Suwałk.
  8. Zadbamy, aby suwalskie placówki upowszechniały wiedzę o Suwałkach i regionie, a dzięki temu będziemy wzmacniać patriotyzm lokalny i identyfikację z suwalską wspólnotą lokalną.
 5. Suwałki – miasto przedsiębiorcze i innowacyjne

  Rozwój Suwałk powinien opierać się na solidnej podstawie, jaką stanowią firmy tu działające. Dzięki wielu zrealizowanym działaniom wspierającym firmy i przedsiębiorców oraz otwartości lokalnego samorządu, udało się nam zbudować w Suwałkach stabilne podstawy gospodarcze do dalszego rozwoju firm i ściągania nowych inwestycji. Obserwowane w Suwałkach, przez pięć ostatnich lat, liczne inwestycje firm, które tworzą nowe miejsca pracy, są najlepszym dowodem na to, że podjęte przez nas działania były właściwe i długofalowo przyczyniają się do rozkwitu miasta. Z zazdrością i podziwem spoglądają na Suwałki, nie tylko mieszkańcy okolicznych miast, ale również przedstawiciele władz samorządowych i centralnych, którzy podkreślają, że rozwój gospodarczy, będący naszym udziałem jest zauważalny daleko poza granicami województwa podlaskiego. Działania prezydenta i suwalskiego samorządu są również doceniane przez różnego rodzaju organizacje skupiające przedsiębiorców, czego przykładem może być przyznany prezydentowi podczas V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach tytuł „Prezydent – Lider, który wspiera MŚP”.

  Deklarujemy, że będziemy kontynuowali partnerską współpracę z przedsiębiorcami. Będziemy ich nadal wspierali i tworzyli dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej m.in. poprzez: przygotowywanie terenów pod nowe inwestycje, pomoc i przyśpieszanie procedur administracyjnych, kontynuowanie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy oraz konsekwentnie będziemy realizowali wdrażanie Programu Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020.

  Dlatego też zobowiązujemy się że:

  1. Będziemy kontynuowali program zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje i tworzących nowe miejsca pracy w Suwałkach.
  2. Będziemy kontynuowali budowę infrastruktury technicznej niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym związanej z uzbrojeniem nowych terenów inwestycyjnych i przemysłowych.
  3. Będziemy kontynuowali przebudowę systemu kształcenia zawodowego w celu jego lepszego dostosowania do potrzeb lokalnych przedsiębiorców, w tym uruchamianie kierunków kształcenia pod potrzeby konkretnych przedsiębiorców i staże zawodowe realizowane w suwalskich firmach.
  4. Będziemy aktywnie wspierali suwalskich developerów w realizacji kolejnych inwestycji mieszkaniowych.
  5. Obiecujemy utrzymanie suwalskich targowisk i dalszą poprawę warunków prowadzenia na nich handlu.
  6. Utrzymamy proinwestycyjny charakter suwalskiego budżetu miejskiego. Będziemy zabiegali aby źródłem finansowania inwestycji miejskich w jak największym stopniu były fundusze Unii Europejskiej, środki z budżetu państwa oraz środki inwestorów prywatnych.
  7. Będziemy, przy współpracy z Parkiem Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach, kontynuowali działania wspierające młodych przedsiębiorców, którzy chcą założyć pierwszą firmę, poprzez m.in. udostępnianie przestrzeni biurowej i usług doradczych oraz preferencje przy przydziale mieszkań budowanych w formule TBS.
  8. Będziemy aktywnie zachęcali kolejne firmy do inwestowania w Suwałkach, wykorzystując w tym celu referencje firm już działających z sukcesem w Suwałkach.
  9. Będziemy kontynuowali opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, tak by objąć nimi teren całego miasta, a w szczególności tereny zurbanizowane i przeznaczone pod nowe inwestycje.
  10. Zamierzamy, w granicach dopuszczonych prawem, wspierać suwalskie firmy w zamówieniach publicznych realizowanych przez suwalski samorząd.
  11. Będziemy nadal wspierali działalność i rozwój Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
  12. Zamierzamy wspierać działania innowacyjne i wprowadzające nowe technologie do suwalskich firm. Wykorzystamy w tym zakresie potencjał Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód.
  13. Będziemy realizowali programy edukacyjne i konkursy promujące przedsiębiorczość i kształtujące postawy proprzedsiębiorcze.
  14. Będziemy wspierali rozwój firm z sektora okołoturystycznego poprzez rozwój imprez o znaczeniu ponadlokalnych, jak np. Suwałki Blues Festiwal czy Forum Biznesowe Pogranicza.
  15. Będziemy realizowali projekty w partnerstwie publiczno-prywatnym.
  16. Będziemy kontynuowali działania na rzecz poprawy dostępności komunikacyjnej Suwałk poprzez zabieganie o jak najszybsze dokończenie budowy drogi ekspresowej Via Baltica oraz budowę linii kolejowej Rail Baltica.
  17. Będziemy nadal konsultowali planowane działania samorządu ze środowiskiem suwalskich przedsiębiorców.
 6. Suwałki – inwestycje duże i małe

  W ostatnich latach Suwałki przeżywają dynamiczny rozwój, w wyniku czego następują głębokie przeobrażenia struktury i infrastruktury miejskiej. W dużej mierze odbywa się to dzięki skutecznie pozyskiwanym pieniądzom ze źródeł zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej i budżetu państwa. Od lat Suwałki zajmują czołowe miejsce w kraju wśród miast na prawach powiatu pod względem kwot pozyskanych z Unii Europejskiej w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wystarczy przypomnieć tylko te najważniejsze spośród zrealizowanych i będących w budowie inwestycji, jak: budynek Suwalskiego Ośrodka Kultury, aquapark, budynek parku naukowo-technologicznego, stadiony piłkarski i lekkoatletyczny, budowana Arena Suwałki, termomodernizacja suwalskich szkół i przedszkoli, powstanie żłobka przy ul. Kamedulskiej, kompleksy sportowe przy SP nr 10 i ZST, budowa ulicy Bakałarzewskiej, Sejneńskiej, Młynarskiego, Pileckiego, Staniszewskiego i wielu, wielu innych, by stwierdzić jak bardzo zmieniły się Suwałki przez ostatnie lata.

  Prawidłowe zaplanowanie inwestycji i skuteczne zabieganie o środki na ich realizację będzie bardzo ważne w nadchodzącej kadencji, gdyż musimy kontynuować przeobrażanie Suwałk w nowoczesne i przyjazne miasto. Musimy wykorzystać niepowtarzalną szansę, jaką przed Polską i Suwałkami stworzyła Unia Europejska i trwająca perspektywa budżetowa 2014-2020. Przez ostatnie lata udowodniliśmy, że potrafimy skutecznie zabiegać o fundusze z UE na rozwój Suwałk. Tylko od 2014r. pozyskaliśmy ponad 130 mln zł z Unii Europejskiej. Za te pieniądze m.in. wybudowaliśmy lub przebudowaliśmy ponad 12 km ulic, ociepliliśmy 11 budynków dzięki czemu miasto oszczędza ponad 1 mln zł rocznie.

  Musimy również pamiętać, że środki z UE wkrótce zostaną znacznie ograniczone i dlatego też należy stworzyć solidne podstawy do dalszego rozwoju miasta w oparciu o zasoby wewnętrzne, w tym głównie firmy tu działające i płacące w Suwałkach podatki. Planując i realizując inwestycje musimy pamiętać, aby nie tylko podnosiły komfort życia mieszkańców, ale również ułatwiały prowadzenie działalności gospodarczej i podnosiły konkurencyjność firm działających w Suwałkach. Dlatego też konsekwentnie przygotowujemy miasto do nowych wyzwań i planujemy dalszy jego rozwój w perspektywie po roku 2020.

  Dlatego też zobowiązujemy się że:

  1. Będziemy dążyli do budowy zintegrowanego dworca kolejowo-autobusowego w narożniku ulic Utrata i Kolejowa oraz przekształcenie obecnych terenów kolejowych pomiędzy ulicami Kolejową, Utrata i Przytorową w nową dzielnicę mieszkalną.
  2. Będziemy dążyli do dokończeniabudowy tzw. „trasy wschodniej” łączącej ul. Pułaskiego z ul. Utrata.
  3. Przy wparciu finansowym przedsiębiorców oraz władz województwa podlaskiego w ciągu najbliższego roku wybudujemy suwalskie lokalne lotnisko, które dodatkowo wpłynie na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Suwałk.
  4. Przystosujemy budynek Kościuszki 6 na żłobek miejski o minimum 80 miejscach.
  5. Będziemy dążyli do dokończenia budowy terenów rekreacyjnych nad rzeką Czarna Hańcza, w tym przede wszystkim na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Władysława Sikorskiego.
  6. Wybudujemy kolejne min 150 mieszkań w formule „od najemcy do właściciela”
  7. Będziemy dążyli do utworzenia na Oś. Północ parku oraz nowych terenów zielonych i rekreacyjnych, a także zagospodarowania na cele rekreacyjne terenów przy Zbiorniku Sobolewo.
  8. Dokończymy rewitalizację centrum Suwałk, w tym przede wszystkim w kwartałach ulic Kościuszki-Wigierska-Noniewicza-Waryńskiego oraz Dwernickiego-Kościuszki-Muzyczna-Noniewicza wraz z budową nowych dróg i parkingów wewnętrznych oraz terenów zielonych.
  9. Dokończymy termomodernizację suwalskich przedszkoli.
  10. Zmodernizujemy obiekty sportowe przy Szkole Podstawowej nr 5, Zespole Szkół nr 6 i w Szkole Podstawowej nr 9.
  11. (wizualizacja SP4)Będziemy dążyli do rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4 wraz z budową sali gimnastycznej.
  12. Dokończymy budowę sali sportowo-widowiskowej Suwałki Arena.
  13. Przeprowadzimyanalizę możliwości modernizacji i rozbudowy stadionu piłkarskiego o tzw. zachodnią trybunę oraz jej wykonanie w sytuacji pozyskania środków zewnętrznych.
  14. Będziemy kontynuowali program budowy ulic na osiedlach domów jednorodzinnych.
  15. Będziemy dążyli do rozbudowy i modernizacji systemu kanalizacji deszczowej, tak by nawet w przypadku największych ulew domy Suwalczan były bezpieczne.
  16. Wybudujemy nowy ekologiczny blok energetyczny w Ciepłowni Głównej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz nowoczesny system oczyszczania spalin, tak by zapewnić bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców oraz zagwarantować właściwą jakość powietrza.
  17. Będziemy prowadzili rozbudowęsieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej, tak by objąć nimi możliwie największy obszar miasta.
  18. Stworzymy w oparciu o rewitalizowany budynek byłej „łaźni miejskiej” miejsca spotkań artystycznych oraz profesjonalnej galerii wystawienniczej sztuk plastycznych i fotografii.
  19. Będziemy dążyli do utworzenia w oparciu o potencjał tkwiący w Midicentrum i Bibliotece Publicznej nowoczesnej Medioteki, która oprócz książek i prasy, umożliwi dostęp do multimediów z całego świata oraz będzie miejscem spotkań i twórczej aktywności Suwalczan.
  20. Poprawimy wyposażenie suwalskich placówek oświatowych w pomoce naukowe, doposażymy pracownie specjalistyczne i zawodowe oraz sukcesywnie będziemy modernizowali pracownie komputerowe w celu szerszego wykorzystania technologii cyfrowych w procesie nauczania.
  21. Po oddaniu do użytkowania obwodnicy Suwałk przystąpimy do jak najszybszego remontu nawierzchni ulicy Utrata z budową sygnalizacji świetlnej przy ul. Łąkowej (dawnej Mereckiego).
  22. Przebudujemy ul. T. Kościuszki i ul. A. Mickiewicza poprzez właściwe wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz zastąpimy kostkę brukową w alejkach Parku im. Konstytucji 3 Maja na nawierzchnie bardziej trwałą i przyjazną do spacerów.
 7. Suwałki – sprawny samorząd i administracja

  Mieszkańcy Suwałk oczekują, że suwalski samorząd będzie działał sprawnie. Jest to zadanie dla władz miasta, ale też wszystkich osób zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych. Dzisiejszy samorząd, a w szczególności Urząd Miejski musi być przyjazny dla mieszkańca, inwestora i turysty, czyli wszystkich, którzy oczekują sprawnej i profesjonalnej obsługi. Zatrudnianym specjalistom i osobom o wysokich kwalifikacjach należy zabezpieczyć stosowne wynagrodzenie, konkurencyjne na suwalskim rynku pracy. Władze suwalskiego samorządu mając świadomość gospodarowania zasobami publicznymi, muszą dążyć do przyjmowania optymalnych rozwiązań finansowych, organizacyjnych i kadrowych, które zabezpieczając wysoką jakość świadczonych usług, nie będą generować zbędnych wydatków.

  Dlatego też zobowiązujemy się że Samorząd:

  1. Wprowadzimy na większą skalę do Urzędu Miejskiego nowoczesne metody kontaktu
   z mieszkańcami oraz będziemy rozwijali elektroniczne usługi dla mieszkańców, tak by Suwalczanie znaczną część spraw w urzędzie mogli załatwić za pomocą internetu.
  2. Utrzymamy komunalną własność spółek miejskich, by tak jak dotychczas móc prowadzić rozsądną politykę w zakresie sposobu realizacji usług komunalnych, żeby ceny za wodę, ścieki, komunikację miejską, śmieci i ciepło miejskie, tak jak dotychczas były jednymi z najniższych w kraju.
  3. Obiecujemy, że suwalski samorząd będzie działał sprawnie, a mieszkańcy Suwałk swoje sprawy w Urzędzie Miejskim oraz innych miejskich placówkach i instytucjach będą mogli załatwiać szybko, skutecznie i bezstronnie. Samorząd ma ułatwiać Suwalczanom codzienne życie.
  4. Wydatki na administrację będą racjonalne, a suwalski samorząd tak jak dotychczas będzie jednym z najtańszych w kraju.
  5. Będziemy kontynuowali bezpośrednie spotkania prezydenta miasta i radnych z mieszkańcami oraz wykorzystywali elektroniczne formy komunikacji do informowania mieszkańców o działalności samorządu. Dialog społeczny to podstawa pracy samorządowej.

 

Szanowni Państwo

Zdiagnozowane powyżej potrzeby powinny być zaspokajane i będą zaspokajane w stopniu możliwie najlepszym. Wiemy, co powinno być zrobione. Mamy też pomysły jak to zrobić. Oczywiście pojawią się nowe okoliczności i kolejne wyzwania, które ukierunkują samorząd na nowe zadania.

Szanowni Państwoarówno na etapie diagnozowania potrzeb jak też i określania sposobu i narzędzi realizacji, prowadzona będzie konsultacja społeczna. Głos mieszkańców dla władz samorządowych zawsze będzie priorytetem. Tak było w poprzednich kadencjach, tak będzie i teraz.

Przedłożony powyżej Kontrakt jest ofertą dla mieszkańców Suwałk na lata 2018 - 2023. Formą wsparcia jego realizacji może być współpraca z Komitetem Wyborczym Wyborców „Łączą nas Suwałki – Czesław Renkiewicz” i poparcie w zbliżających się wyborach samorządowych.

Z wyrazami szacunku – Czesław Renkiewiczoraz kandydaci na radnych Rady Miejskiej w Suwałkach
Komitetu Wyborczego Wyborców Łączą nas Suwałki – Czesław Renkiewicz